Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoich terenach. Każdy teren na obszarze Gminy Dębno posiada właściciela. Obowiązki identyczne jak na właścicielu spoczywają również na współwłaścicielach, użytkowniku wieczystym, zarządcy, dzierżawcy lub innym podmiocie władającym nieruchomością.

Obowiązki Właścicieli Nieruchomości

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach gminy określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951).

Do obowiązków właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należą:

  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach

  • odśnieżanie i sprzątanie części nieruchomości służącej do użytku publicznego z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku.

  • odśnieżanie i sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości zgodnie z art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21) oraz wjazdów na posesję zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.