Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dębnie zarządza ogólnodostępnymi terenami miejskimi obejmującymi drogi gminne, chodniki przyległe do skwerów i parków miejskich oraz place, których właścicielem jest Gmina Dębno.

Działalność PUK Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadań zapewniających utrzymanie porządku na terenach Gminy Miasta Dębno, obejmuje:

  • sprzątanie dróg gminnych z odbiorem zebranych odpadów

  • sprzątanie, a w okresie zimowym odśnieżanie i usuwanie śliskości z placów, przejść dla pieszych oraz chodników przyległych do placów i zieleni miejskiej

  • odbieranie liści znajdujących się w pasach drogowych dróg gminnych, zebranych z tych pasów przez właścicieli przyległych nieruchomości

  • odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych

  • utrzymanie czystości i porządku oraz stanu technicznego przystanków komunikacyjnych położonych przy drogach publicznych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Dębno

  • likwidację „dzikich wysypisk” na terenach miejskich

  • utrzymanie miejskich szaletów publicznych

  • nadzorowanie przestrzegania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku” przez właścicieli nieruchomości

  • oraz inne prace niezbędne do utrzymania porządku i estetycznego wyglądu terenów miejskich

CHODNIKI 

Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za oczyszczanie i odśnieżanie chodnika położonego wzdłuż jego nieruchomości (art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)). Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Do obowiązków właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, należy również utrzymanie w czystości oraz odśnieżanie zjazdów z posesji o czym mówi art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

WORKI Z LIŚĆMI

Opadłe liście z drzew znajdujących się w pasie drogowym, zebrane z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przez właściciela lub zarządcę danej nieruchomości należy składować w workach na skraju jezdni. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Odbiór zgromadzonych liści zapewnia zarządca drogi.

Zabrania się wystawiania na drogę liści zebranych z terenu nieruchomości.

 

DZIKIE WYSYPISKA

Środki na likwidację dzikich wysypisk pochodzą ze środków gminnych – więc płacimy za to wszyscy.

Powstawanie miejsc nielegalnie gromadzonych różnego rodzaju śmieci szczególnie widoczne jest na obrzeżach miasta, na terenach w pobliżu mało uczęszczanych dróg lub na skraju lasów. Porzucone w przypadkowych miejscach odpady prowadzą do zanieczyszczenia środowiska, w tym także wód gruntowych. Ponadto „dzikie wysypiska” znacznie obniżają walory estetyczne terenów na których się znajdują.

Za „wyrzucanie” w niedozwolonych miejscach odpadów grożą kary grzywny, a obowiązek usunięcia śmieci spoczywa na właścicielu nieruchomości na której takie wysypisko powstało. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia (art. 7, ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150)).

Zwróćmy więc uwagę czy ktoś nie porzuca odpadów, które wytworzył. W przypadku zauważenia nielegalnego wyrzucania odpadów należy natychmiast powiadamiać STRAŻ MIEJSKĄ, która podejmie interwencję.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.